STAGIUL TEHNIC INTERNAȚIONAL AL ARHIVELOR (STIA)


Sesiunea 2014, 19 mai – 20 iunie, Paris

© Arhivele Naționale ale Franței
În perioada mai sus indicată s-a desfășurat stagiul de formare în arhivistică organizat de Arhivele Franței și coordonat de Dl. Jean-Pierre DEFRANCE și D-na Karine ROBERT. 

Cei 34 de candidați selectați au reprezentat 25 de țări și, în acest scop, au fost acordate 18 burse de stagiu. 

Perioada de formare a fost împărțită în patru module, cu scopul de a acoperi întreg câmpul arhivisticii contemporane: 

1) Modulul „Preluare, evidență și arhivare” (cordonator: Dl. André GAREAU); 

2) Modulul „Prelucrare arhivistică” (cordonator: Dl. Danis HABIB);
3) Modulul „Comunicare și valorizare” (cordonator: Dl. Edouard BOUYÉ);
4) Modulul „Conservare și restaurare” (cordonatoare: D-le Marie COURSELAUD și Patricia COSTE).
Fiecare modul a cuprins conferințe și ateliere practice, care au fost conduse de către șefii de module și specialiștii invitați, și comunicări cu privire la experiențele stagiarilor.
Aportul stagiului a fost foarte bogat, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic.
Durata și ritmul formării au fost bine dozate.
Conferințele au fost de un foarte bun nivel pedagogic, raportul între conferințe și lucrările practice a fost optim, iar schimburile (dintre conferențiari și stagiari, pe de o parte, și între aceștia din urmă, pe de altă parte) bogate.
Conținutul pedagogic a fost bogat în informații esențiale și a fost comunicat într-un mod explicit.
Lucrările practice au fost bine dozate și au acoperit ansamblul practicilor arhivistice.
O parte a activității a fost rezervată expunerilor stagiarilor (schimb de experiență).
În timpul stagiului au fost organzate mai multe vizite la instituții de arhivă și la centre de formare profesională: Arhivele nationale de la Pierrefitte-sur-Seine, Arhivele Nationale din Paris, Arhivele Departementale Seine-Saint-Denis, Arhiva Centrului Național de Cercetare Științifică (CNRS), Institutul Național al Patrimoniului (INP), Serviciul Istoric al Apărării, Arhivele Departementale Côte d’Or (Dijon), Arhivele Municipale Beaune și Arhivele Municipale Dijon.
Atât înainte, cât și în timpul stagiului, participanții au utilizat Portalul Internațional Arhivistic Francofon (PIAF) (site : http://www.piaf-archives.org/), un util foarte interactiv creat pentru nevoile de comunicare și de informare, adaptat pentru organizarea lucrărilor practice și pentru a pune stagiarii și conferențiarii în contact.
În consecință, acest stagiu a depășit toate așteptările mele, dovedindu-se indispensabil pentru a mă ține la curent cu noile evoluții ale profesiei, mai cu seamă în privința normelor arhivistice internaționale și a schimbului de bune practici. Îl consider la fel de important pentru instituția nostră, ca și pentru relațiile profesionale și culturale româno-franceze.
București, 27 iunie 2014.

STAGE TECHNIQUE INTERNATIONAL D’ARCHIVES (STIA)

Session 2014, 19 mai – 20 juin, Paris


© Archives nationales de France
Pendant la période plus haut indiquée s’est déployé le stage de formation en archivistique organisé par les Archives de France et coordonné par M. Jean-Pierre DEFRANCE et Mme Karine ROBERT.
Les 34 candidats sélectionnés représentaient 25 pays et, dans ce but, étaient accordées 18 bourses de stages.
La période de formation était partagée en quatre modules, dans le but de balayer tout le champ archivistique contemporain :
1) Module « collecte, gestion de l’archivage » (coordonnateur : M. André GAREAU) ;
2) Module « traitement des archives » (coordonnateur : M. Danis HABIB) ;
3) Module « communication, valorisation » (coordonnateur : M. Edouard BOUYÉ) ;
4) Module « conservation, restauration » (coordonnatrices : Mmes Marie COURSELAUD, Patricia COSTE).
Chaque module contenait des conférences et des ateliers pratiques dirigés par les chefs des modules et les spécialistes invités, et des communications (retours de l’expérience) des stagiaires.
L’apport du stage était très enrichissant, tant du point de vue théorique, que pratique.
La durée et le rythme de la formation étaient appropries.
Les conférences étaient d’un très bon niveau pédagogique, le rapport entre conférences et les travaux pratiques étant optimal, et les échanges (des conférenciers avec les stagiaires, d’une part, et entre ces-derniers, d’autre part) riches.
Le contenu pédagogique était aussi riche en informations essentielles, et communiqué d’une manière explicite.
Les travaux pratiques étaient bien dosés et couvraient l’ensemble des pratiques archivistiques.
Une partie de l’activité était laissée aux exposés des stagiaires (partage des expériences).
Pendant le stage on organisait plusieurs visites dans des institutions d’archives et centres de formation : Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de Paris, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Archives du Centre national de recherche scientifique (CNRS), Institut national du patrimoine (INP), Service historique de la Défense, Archives départementales de la Côte d’Or (Dijon), Archives municipale de Beaune et Archives municipales de Dijon.
Tant avant, qu’au cours du stage, les participants ont utilisé le Portail International Archivistique Francophone (PIAF) (site : http://www.piaf-archives.org/), un outil de communication et d’information très interactif, adapté pour organiser les travaux pratiques et aussi pour mettre les stagiaires et les conférenciers en contact.
Par conséquent, ce stage a dépassé toutes mes attentes, s’avérant indispensable pour me tenir au courant avec les nouvelles évolutions du métier, surtout sur les sujets de la normalisation archivistique et du partage des bonnes pratiques. Je le considère aussi important pour mon institution, ainsi que pour les relations professionnelles et culturelles franco-roumaines.
Bucarest, le 27 juin 2014.